Verejné obstarávanie – Profil verejného obstarávateľa
Názov: Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Sídlo: Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený: Mgr. art. Cyril Páriš, riaditeľ
IČO: 45020108
DIČ: 2022566392

Číslo účtu: SK 25 8180 0000 0070 0039 6414

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK verejným obstarávateľom a pri zabezpečení procesu verejného obstarávania je povinná postupovať podľa tohto zákona.

Súhrnné správy k zverejneniu verejného obstarávania:

II021-I.Q///

I.-Q-2020.jpg///2020-II.Q.///2020-III.Q.//2020-IV.Q//

2019 III Q /// 2019 IV Q //

2017_I_Q /// 2017_II_Q /// 2017_III_Q /// 2017_IV_Q

2016 I Q /// 2016 II Q /// 2016 III Q /// 2016 IV Q

2015 IV Q /// 2015 III Q /// 2015 II Q ///2015 I Q ///

IV. Q. 2014