Spievanky pod Pohanským vrchom

Spievanky pod Pohanským vrchom sú festivalom v oblasti tradičnej kultúry a folklorizmu. Vo svojich začiatkoch to bola regionálna súťažná prehliadka detských sólistov spevákov, ktorá sa postupom času vyprofilovala na prehliadku folklórnych kolektívov a jednotlivcov prevažne z regiónu Hont. V histórii podujatia mali svoje významné miesto aj osobnosti, ktoré stáli pri jeho zrode – Juraj Matiaš, Ľuba Pavlovičová – Baková, Ondrej Molota, Július Pántik, Ján Naď a pod. Spievanky pod Pohanským vrchom sú jedným z mála podujatí v regióne Hont, ktorý dáva priestor na prezentáciu, komparáciu a následné získavanie skúseností a inšpirácie pre folklórne kolektívy a jednotlivcov, ktorí ich už niekoľko rokov využívajú pri napredovaní vo svojej činnosti.

Detský hudobný festival

Detský hudobný festival je okresným a krajským kolom celoštátnej postupovej súťaže detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov – Vidiečanova Habovka. Koná sa v dvojročnej periodicite. Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave. Zámerom prehliadky je osloviť najmä deti a mládež pôsobiacu v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorí sa venujú, prípadne ich zaujímajú tradičné hudobné prejavy, ktoré sa na Slovensku zachovali už niekoľko generácií. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov, podporiť charakteristické črty hudobného folklóru z územia Banskobystrického kraja, činnosť detských folklórnych kolektívov a jednotlivcov, hľadať nové talenty v oblasti tradičnej hudobnej kultúry, napomôcť ku kvalite jednotlivých vystúpení a oboznámiť širokú verejnosť so slovenským hudobným folklórom. Cieľovými skupinami sú kolektívy alebo jednotlivci do 16 rokov.

Detský folklórny festival

Detský folklórny festival je okresným a krajským kolom celoštátnej postupovej súťaže choreografií detským folklórnych súborov – Eniki Beniki. Koná sa v dvojročnej periodicite. Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave. Zámerom a cieľom prehliadky je aktivizovať činnosť a podporovať rozvoj detských folklórnych súborov pôsobiacich v Banskobystrickom samosprávnom kraji, popularizovať výchovu ľudovým umením a viesť deti k poznávaniu tradičnej kultúry Slovenska. Úroveň jednotlivých súťažných javiskových vystúpení je konfrontovaná nielen s ich rovesníkmi, ale aj s odbornou porotou. Tá vo svojom hodnotení prihliada na vhodnosť výberu témy, spracovanie materiálu, rešpektovanie podoby a funkcie tradičnej príležitosti, úroveň interpretácie rôznych typov tancov, hudobných a spevných prejavov, funkčné využitie tradičného odevu a rekvizít, umelecké spracovanie vybranej témy a celkový dojem. 

Gajdošské fašiangy v Príbelciach

Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku boli v roku 2015 zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Obec Príbelce bola v minulosti úzko spätá s gajdošskou tradíciou, pretože sa tu narodil a žil Ján Pavlov /1891-1991/ – posledný príbelský gajdoš. Bol chudobným pastierom, no na druhej strane významným gajdošom v celom regióne. Ešte dnes žijúci obyvatelia tejto obce si pamätajú na zábavy pri gajdách, na jeho hráčsky a spevácky talent. Gajdy však na určitý čas utíchli a až v roku 2007, príchodom gajdoša Andreja Babiara zo Želoviec, začala FSk Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec ako jedna z mála na Slovenku, využívať vo svojich programových blokoch tento tradičný hudobný nástroj. Obnovili sa aj fašiangové obchôdzky po dedine, ktoré sa v súčasnosti stali opäť tradičnými.
Gajdošské fašiangy v Príbelciach je novovznikutý festival, ktorý je inšpirovaný dvoma významnými festivalmi na Slovensku – Gajdošské fašiangy vo Veľkej Lehote a Gajdovačka v Oravskej Polhore. Program festivalu pozostáva z výchovných koncertov pre deti, fašiangovej pochôdzky po dedine, programu folklórnych kolektívov, jednotlivcov a gajdošov a koncertu gajdošov v kostole.

Čipka v Honte

Zámerom nášho festivalu je návrat k hontianskej čipke ako špecifického prvku tradičnej kultúry Hontu. Snažíme sa o obnovenie zaniknutého festivalu /2003 – 2014/, ktorého zakladateľkou bola Mgr. Ivana Lešková. Festival mal v regióne charakteristiku vyvrcholenia celoročných čipkárskych aktivít. Aj týmto spôsobom sa snažíme prostredníctvom podujatia priblížiť a udržať záujem o čipku v Honte pre súčasnú generáciu. Cieľom festivalu je sprostredkovať návštevníkom prostredníctvom projektových aktivít estetický zážitok a priblížiť im krásu kultúrneho dedičstva regiónu Hont. Cieľom je poukázať aj na veľký vplyv industrializácie v podobe rozšírenia farebnej škály a výzdoby /korálky, atď./ paličkovanej čipky. K hlavným programom podujatia patrí výstava tradičnej paličkovanej čipky, celoslovenská súťažná výstava /každoročne s rozdielnou témou/, scénický program folklórnych kolektívov a komentovaná módna prehliadka. V jednotlivých aktivitách sa širokej verejnosti priblíži hontianska paličkovaná čipka prostredníctvom slova, hudby, tanca a vizualizácie.

Z pokolenia na pokolenie

Podujatie Z pokolenia na pokolenie je vzdelávacou aktivitou, ktorej hlavným cieľom je zachovávanie prvkov tradičnej kultúry a odovzdávanie vedomostí a najmä praktických zručností mladším generáciám. Cieľovými skupinami sú predovšetkým členovia folklórnych kolektívov, ale aj široká verejnosť. Počas predchádzajúcich úspešných ročníkov získali záujemcovia praktické zručnosti v nasledujúcich oblastiach – úprava vlasov slobodných dievčat z Plachtiniec a Príbeliec /“na víkruti“, „na strapatô“/, úprava vlasov vydatých žien z Plachtiniec a Príbeliec /“zavíjaňie do šatki“/  a úprava vlasov neviest z Plachtiniec a Príbeliec /“zavíjaňie do vencov“/. V budúcnosti plánujeme pokračovať s témami – úprava vlasov neviest /“zavíjanie do čepca“/, výroba odevných súčiastok a podobne.

Malí muzikanti

Podujatie Malí muzikanti je workshopom, ktorý je zameraný na hudobný a tanečný folklór, špecifický pre región Hont. Výučba sa uskutočňuje oddelene v jednotlivých nástrojových sekciách /husle, viola, kontrabas, cimbal, akordeón, heligónka/, ale aj spoločne pod dohľadom skúsených lektorov. Okrem nástrojov, ktoré môžu byť prítomné v zoskupeniach, má na podujatí priestor aj sólový hudobný nástroj – heligónka. Súčasťou podujatia je aj škola tanca – spojenie ľudového tanca a hudby v ich prirodzenej improvizovanej podobe, kde sa venujeme typickým motivickým prvkom regiónu Hont a kontaktom, ktoré by mali fungovať medzi tanečníkom a muzikantom. Workshop je určený deťom a mládeži, ktorí vyvíjajú svoju činnosť v okrese Veľký Krtíš a v regióne Hont.

Tradičné staviteľstvo

Tradičné staviteľstvo je workshop pre všetkých, ktorých zaujíma tradičná stavebná činnosť. Podujatie je zamerané na osvojenie si teoretických a praktických poznatkov formou praktickej činnosti na historickom stavebnom objekte tradičnými technologickými postupmi. Pod vedením lektorov sa účastníci zapoja do pracovnej činnosti v tradičnom ponímaní. Podujatie sa uskutočňuje v autentickom historickom prostredí Hrušovských lazov.  Cieľom je ponúknuť a priblížiť históriu stavebných postupov regiónu, ako aj sprostredkovať tradičné hodnoty a reálie života v minulosti.

Hontiansky keľavník

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít zachovávame a rozvíjame záujem o kultúrne dedičstvo regiónu Hont, ale aj mimo neho. Ide o snahu sprístupniť súčasnej generácii detí a mládeže pohľad na spôsob života minulých generácií. V súčasnosti je na tento účel najvhodnejšia lokalita v obci Hrušov. Obec Hrušov získala v roku 2003 v rámci národnej súťaže titul „Dedina roka“. Obec je charakteristická autentickou atmosférou, rozvojom kultúrneho dedičstva, symbiózou rozvoja so životným prostredím a najmä angažovanosťou občanov na rozvoji obce.

Inšpiratívny seminár pre Honťanov

Inšpiratívny seminár pre Honťanov je odborným seminárom, ktorý ma za cieľ vzbudiť u ľudí záujem o vlastnú kultúru a poukázať na to, že v dnešnej dobe je mimoriadne dôležité skúmať a pracovať s ňou. Lektori – inšpiratívne osobnosti z oblasti folkloristiky a etnológie sa na seminári venujú vybraným témam z týchto oblastí – napr. starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru, grantový systém FPU a iné možnosti podpory, tradičný odev, terénny výskum, práca s folklórnym kolektívom, publikácie z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, prehliadky vyhlásené NOC, scénické programy na podujatiach v regióne Hont a pod. Cieľovou skupinou sú vedúci a členovia folklórnych kolektívov, sólisti, manažéri/rky a zamestnanci/kyne inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry a ďalší, ktorí majú záujem aktívne pracovať s ľuďmi, starať sa o tradičnú ľudovú kultúru vo svojej lokalite a vedieť s ňou pracovať.

Kračúnske štedrivke

Kračúnom sa kedysi v Honte nazývali Vianoce. Zámerom podujatia je prostredníctvom vianočného scénického pásma folklórnych kolektívov a jednotlivcov priblížiť a udržať záujem o tradičnú kultúru a folklorizmus z obdobia Vianoc v okrese Veľký Krtíš súčasnej generácii.