Kultúrno-osvetová, metodická a vzdelávacia inštitúcia (príspevková so samostatnou právnou subjektivitou) pre okres Veľký Krtíš, v špecifických činnostiach s pôsobnosťou pre okres.
Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-dokumentačnou činnosťou.
Pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje s mestami a obcami regiónu.

Zriaďovateľ inštitúcie a nadriadený orgán:
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 975 41 Banská Bystrica.

Verejné obstarávanie – Profil verejného obstarávateľa
Názov: Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Sídlo: Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený: Mgr. art. Cyril Páriš, riaditeľ
IČO: 45020108
DIČ: 2022566392

Číslo účtu: 7000396414/8180

IBAN: SK25 8180 0000 0070 0039 6414

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Informácia o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku 2017

Informácia u neupotrebiteľnom majetku 2020