o nás

Kultúrno-osvetová, metodická a vzdelávacia inštitúcia (príspevková so samostatnou právnou subjektivitou) pre okres Veľký Krtíš, v špecifických činnostiach s pôsobnosťou pre okres.
Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-dokumentačnou činnosťou.
Pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje s mestami a obcami regiónu.

Zriaďovateľ inštitúcie a nadriadený orgán:
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 975 41 Banská Bystrica.

Verejné obstarávanie – Profil verejného obstarávateľa
Názov: Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Sídlo: Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený: Mgr. art. Cyril Páriš, poverený vedením organizácie
IČO: 45020108
DIČ: 2022566392

Číslo účtu: 7000396414/8180

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK verejným obstarávateľom a pri zabezpečení procesu verejného obstarávania je povinné postupovať podľa tohto zákona.

  • Súhrnná správa k zverejneniu verejného obstarávania:

Súhrnná správa 2017_I_Q /// 2017_II_Q /// 2017_III_Q /// 2017_IV_Q

I Q/2016 ///    II Q/2016 ///  III Q/2016 /// IV Q/2016

IV_Q_2015/// III. Q. 2015 /// _II. Q._2015 ///      I. Q. 2015 ///   IV. Q. 2014

Informácia o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku 2017