OZNAM – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko oznamuje, že dňa 03.05.2019 sú všetci zamestnanci HIOS služobne vzdialený z dôvodu konania sa krajskej prehliadky „ Detský folklórny festival“ v Kokave nad Rimavicou

Zmena miesta výkonu práce

Autobus dobrej vôle štartuje už budúci piatok

Program na december 2018

Spievanky pod Pohanským vrchom

Milí priaznivci folklóru,
srdečne VÁS pozývame na ďalší ročník Spievaniek pod Pohanských vrchom, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach, dňa 24. novembra 2018 o 17,00 hod. V programe sa predstavia folklórne kolektívy z Hontu a FSk Lieščina z Rimavskej Soboty. Hlavné slovo budú mať opäť Kmotrovci, ľudoví rozprávači z Plachtiniec a Príbeliec.
Tešíme sa na vás.

Program na november 2018

Program HIOS 11 2018

Pozývame VÁS na Divadelné dišputy

Program na október 2018

OKTÓBER-2018

Radosti v Háji

Cieľom podujatia RADOSTI V HÁJI bolo oživiť, zvýrazniť a podporiť kultúrnu identitu obyvateľov Plachtiniec. Táto aktivita ako forma trávenia voľného času mala už v minulosti svoje miesto v Plachtinskom Háji pod názvom „trojplachtinské stretnutia priazne“ , ktoré zaniklo v 80.-tych rokoch 20 st.,  teda prostredníctvom nových a inšpiratívnych metód sme oživili tradíciu. Na podujatí vystupovali umelci z Plachtiniec, regiónu Hont. Na podujatí boli prezentované jednotlivé zvyky a obyčaje(obchôdzka s kyseľom, obyčaje pri práci a i.), príslovia, porekadlá, piesne, ktoré neboli doteraz uvedené v žiadnej podobnej forme a ovláda ich už len malá skupina obyvateľov žijúcich na tomto území. Jedná sa o kultúrne dedičstvo, ktoré má nevyčísliteľnú hodnotu. Vďaka bohatým kultúrnym a etnologickým vedomostiam Juraja Matiaša program podujatia zahŕňal historický, etnologický, kultúrny, spoločenský vývoj v Plachtinciach. Súčasťou podujatia bola beseda zameraná na prezentáciu plachtinského nárečia a tvorivé dielne. Išlo o snahu sprístupniť súčasnej verejnosti pohľad na život minulých generácií v Plachtinciach. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia :)

Tradičné staviteľstvo

Cyklické podujatie, ktoré sa konalo v dvoch termínoch. Aktivita mala edukačný charakter vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí. Vďaka spôsobu života Hrušovčanov, kde bola menšia potreba inovácií a skvalitňovania úrovne bývania, sme mohli s účastníkmi mnohé tradičné prejavy bývania sledovať a študovať ich vývoj v teréne. Workshop prebiehal na hrušovskej lazníckej usadlosti Jablonec, kde sa dodnes nachádzajú stavby, ktoré zodpovedali zámeru. Účastníci mohli vidieť a naučiť sa spracovanie prírodného materiálu – drevo, hlina, kameň, trstina, slama. Získali poznatky a skúsenosti ako a kde sa vyberal vhodný materiál a následne ho spracovali do podoby, ktorá bola pripravená na použitie ako hotový stavebný materiál. Prvý termín, ktorý  bol v mesiaci máj, sa na workshope lektori venovali materiálom hlina – hľadanie nálezísk materiálov, úprava (miesenie, miešanie, pridávanie prídavných materiálov ako piesok a pleva,), aplikácia zmesi na stavbu. Kameň – určenie druhu, výber možností opracovania, ukážky nástrojov na štiepanie, príprava kameňa, štiepanie, finálne opracovanie, ukladanie do múru. Okrem účastníkov, ktorí priamo pracovali s ťažkým materiálom a náradím sa workshopu zúčastnili aj žiaci ZŠsMŠ Hrušov. Pre nich mali lektori pripravenú ľahšiu formu ukážok, ktorá bola vhodná a zvládnuteľná aj pre deti. Druhá časť bola v mesiaci jún, kedy sa lektori upriamili na materiály trstina, slama a drevo. v tejto časti išlo o konkrétne činnosti – spracovanie trstiny a slamy ako materiálu na pokrývanie striech, úprava pred uložením a spôsoby uloženia priamo na strechu; možnosti použitia dreva na stavbu tradičných obydlí – výber, okresanie, konečná úprava. Všetky procesy sa vykonávali podľa tradičných techník. Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia  Fond na podporu umenia :)

←Older