kontakt

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
Nám. A. H. Škultétyho 5
990 01 Veľký Krtíš
tel./fax:
riaditeľ, ekonomický úsek : +421 (0)47 48 31 746
odborní pracovníci : +421 (0)47 48 31 465
e-mail: hios@h-ios.sk

web: www.h-ios.sk

 

Mgr. art. Cyril Páriš
poverený vedením organizácie
e-mail: riaditel@h-ios.sk

Mgr. Martin Sitár
metodik
foto, film, výtvarná tvorba
e-mail: osvetasitar@gmail.com

Mgr. art. Cyril Páriš
metodik
umelecký prednes, divadlo
e-mail: paris.cyril@gmail.com

Éva Klimentová
metodička
úsek pre národnostné menšiny
e-mail: hios@h-ios.sk

Mgr. Mária Beňová
metodička
folklór, tradičná ľudová kultúra, hudobné žánre a moderný tanec
e-mail: maria.matiasova@gmail.com

Eva Hellebrandtová
ekonómka
e-mail: ekonom@h-ios.sk

Daniela Suchánska
sekretariát, pokladňa
e-mail: hios@h-ios.sk

Milan Slávik
vodič, fotodokumentácia, civilná ochrana
e-mail: hios@h-ios.sk