Spievanky pod Pohanským vrchom

Milí priaznivci folklóru,
srdečne VÁS pozývame na ďalší ročník Spievaniek pod Pohanských vrchom, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach, dňa 24. novembra 2018 o 17,00 hod. V programe sa predstavia folklórne kolektívy z Hontu a FSk Lieščina z Rimavskej Soboty. Hlavné slovo budú mať opäť Kmotrovci, ľudoví rozprávači z Plachtiniec a Príbeliec.
Tešíme sa na vás.

Radosti v Háji

Cieľom podujatia RADOSTI V HÁJI bolo oživiť, zvýrazniť a podporiť kultúrnu identitu obyvateľov Plachtiniec. Táto aktivita ako forma trávenia voľného času mala už v minulosti svoje miesto v Plachtinskom Háji pod názvom „trojplachtinské stretnutia priazne“ , ktoré zaniklo v 80.-tych rokoch 20 st.,  teda prostredníctvom nových a inšpiratívnych metód sme oživili tradíciu. Na podujatí vystupovali umelci z Plachtiniec, regiónu Hont. Na podujatí boli prezentované jednotlivé zvyky a obyčaje(obchôdzka s kyseľom, obyčaje pri práci a i.), príslovia, porekadlá, piesne, ktoré neboli doteraz uvedené v žiadnej podobnej forme a ovláda ich už len malá skupina obyvateľov žijúcich na tomto území. Jedná sa o kultúrne dedičstvo, ktoré má nevyčísliteľnú hodnotu. Vďaka bohatým kultúrnym a etnologickým vedomostiam Juraja Matiaša program podujatia zahŕňal historický, etnologický, kultúrny, spoločenský vývoj v Plachtinciach. Súčasťou podujatia bola beseda zameraná na prezentáciu plachtinského nárečia a tvorivé dielne. Išlo o snahu sprístupniť súčasnej verejnosti pohľad na život minulých generácií v Plachtinciach. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia 🙂

Tradičné staviteľstvo

Cyklické podujatie, ktoré sa konalo v dvoch termínoch. Aktivita mala edukačný charakter vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí. Vďaka spôsobu života Hrušovčanov, kde bola menšia potreba inovácií a skvalitňovania úrovne bývania, sme mohli s účastníkmi mnohé tradičné prejavy bývania sledovať a študovať ich vývoj v teréne. Workshop prebiehal na hrušovskej lazníckej usadlosti Jablonec, kde sa dodnes nachádzajú stavby, ktoré zodpovedali zámeru. Účastníci mohli vidieť a naučiť sa spracovanie prírodného materiálu – drevo, hlina, kameň, trstina, slama. Získali poznatky a skúsenosti ako a kde sa vyberal vhodný materiál a následne ho spracovali do podoby, ktorá bola pripravená na použitie ako hotový stavebný materiál. Prvý termín, ktorý  bol v mesiaci máj, sa na workshope lektori venovali materiálom hlina – hľadanie nálezísk materiálov, úprava (miesenie, miešanie, pridávanie prídavných materiálov ako piesok a pleva,), aplikácia zmesi na stavbu. Kameň – určenie druhu, výber možností opracovania, ukážky nástrojov na štiepanie, príprava kameňa, štiepanie, finálne opracovanie, ukladanie do múru. Okrem účastníkov, ktorí priamo pracovali s ťažkým materiálom a náradím sa workshopu zúčastnili aj žiaci ZŠsMŠ Hrušov. Pre nich mali lektori pripravenú ľahšiu formu ukážok, ktorá bola vhodná a zvládnuteľná aj pre deti. Druhá časť bola v mesiaci jún, kedy sa lektori upriamili na materiály trstina, slama a drevo. v tejto časti išlo o konkrétne činnosti – spracovanie trstiny a slamy ako materiálu na pokrývanie striech, úprava pred uložením a spôsoby uloženia priamo na strechu; možnosti použitia dreva na stavbu tradičných obydlí – výber, okresanie, konečná úprava. Všetky procesy sa vykonávali podľa tradičných techník. Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia  Fond na podporu umenia 🙂

Malí muzikanti

V dňoch 16. – 21. júla sa v Hrušove konali tvorivé dielne Malí muzikanti. Podujatia sa mohli zúčastniť deti a mládež, ktorí majú základy hry na hudobnom nástroji. Najhlavnejšou časťou bola hra na hudobnom nástroji, ktoré sa vyskytuje v inštrumenktálnych ľudových hudbách – husle, viola, kontrabas, cimbal a akordeón. Túto časť lektorsky viedli členovia ľudovej hudby Hrušovskí pajtáši, ktorí sú poslední živí „nositelia“ lokálneho štýlu tradičnej ľudovej hudby. Venovali sa jednotlivým súvislostiam a funkciám hry každého nástroja v kapele, čím rozvíjali muzikantskú zručnosť a tiež súhru celého hudobného zoskúpenia. Okrem pajtášov sa ako lektori zúčastnila aj ĽH Čardáš z Hrušova, pomocou ktorej mohli účastníci vidieť vplyv motívov z iných regiónov a ich dopad na miestny štýl hrania. Ďalšou časťou dielní bola hra na heligónke, ktorú viedol pán Ján Hajdúch z Hrušova. Pozvaná bola ja Ženská spevácka skupina, ktorá sa s deťmi upriamila na hrušovskú ľudovú pieseň. Súčasťou bola ja škola tanca, ktorá bola prístupná aj pre deti, ktoré sa nezúčastnili hudobných dielní. Ako sprievodný program mali účastníci výlet do Krupiny, kde pôsobí FS Hont. Jeho súčasťou je aj ľudová hudba, ktorá mohla našim účastníkom ukázať rôzne štýly hrania, ktoré sa nachádzajú v regióne. Lektori školy tanca, ktorí sú zároveň aj vedúcimi FS, vďaka tomu mohli lepšie priblížiť tance z iných obcí v Honte. Na záver tvorivých dielní sa v rámci podujatia „Deň role“ uskutočnilo záverečné vystúpenie projektu. Vystúpili hlavne malí muzikanti, ktorí sa počas predchádzajúcich aktivít mali možnosť spoločne zohrať a zosúladiť. Spoločne s nimi vystúpila aj ĽH Hrušovskí pajtáši. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia 🙂

Na vlnách vlny

Pod takýmto  názvom sa uskutočnili v dňoch  15. do 16. júna 2018 vo Veľkom Krtíši dvojdňové tvorivé dielne. Zámerom bolo poukázať na textilnú techniku , ktorej základom je tradičný materiál – ovčia vlna. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 11 záujemkýň  z Veľkého Krtíša, Lučenca, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Banskej Bystrice a Žiliny, ktoré ako amatérky sa nejakým spôsobom zaoberajú výtvarným umením. Lektorkou tvorivých dielní bola výtvarníčka Mgr. Linda Kováčová. Bol pripravený veľmi zaujímavý program pre účastníčky tvorivých dielní. Po metodickej inštruktáži tvorili účastníčky textilnou technikou ArtText –umelecká tapiséria, z vlny pestrofarebné obrazy. Táto technika chytila všetky účastníčky za srdce. Od prekrásnych lúk s rozkvitnutými kvetmi až po abstrakcie  každá jedna za  krátky čas vytvorila dva obrazy a pripravila si ďalší návrh. Tvorivé a priateľské stretnutie nadmieru splnilo ich očakávania.

Podujatie z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia