FOTOZRAZ 2020

V septembri sme zorganizovali v obci Dolné Strháre workshop pre fotografov zameraný na tradičnú ľudovú architektúru, vidiecku krajinu a miznúci svet predkov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ukážka z podujatia Hontiansky keľavník

Výchovno-vzdelávacie podujatie HONTIANSKY KEĽAVNÍK sme mali pred rokom naplánované v úplne inom šate. Týždenné pobyty museli nahradiť jednodenné výlety, avšak jadro a hlavná myšlienka ostala nezmenená. Krásne prostredie, množstvo informácií z oblasti tradičnej ľudovej kultúry Hrušova, praktické ukážky, tradičná gastronómia a mnoho iného si nakoniec vychutnali deti zo základnej školy vo Veľkom Krtíši a my vám v krátkom zostrihu ukážeme, čo všetko pripravujeme aj do budúcna. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hontianska čipka

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši zorganizovalo tvorivé dielne zamerané na praktickú prezentáciu techniky paličkovanej čipky (hontianska čipka, moderná paličkovaná čipka). Tvorivé dielne sa konali 21.2.2020 v ZŠ Modrý Kameň, 28.-29.9.2020 v ZŠ A. H. Škultétyho Veľký Krtíš. 

Zámerom aktivity bolo upriamiť pozornosť na hontiansku čipku ako špecifický prvok kultúry Hontu a významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Deti a mládež sa z praktického hľadiska oboznámili s autentickými čipkami Hontu v kontinuite s ich novými podobami, smerovaním a využitím.

Podľa záujmu účastníkov môžeme povedať, že sa nám náš zámer a ciele podarilo naplniť a počet priaznivcov hontianskej paličkovanej čipky sme o niečo navýšili.   

smart
smart

Prehovor a buď

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov a učiteľov slovenského jazyka a literatúry tvorivé dielne PREHOVOR A BUĎ, ktoré boli zamerané na umelecký prednes. Podujatie bolo dvojdňové. Už 14.9.2020 sa naši nadaní recitátori a ich pedagogičky mohli presvedčiť o tom, že umelecký prednes a jeho tvorba má mnoho podôb. Dňa 18.9.2020 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi rád, že účasť našich recitátorov bola vysoká. Odbornými lektormi tvorivých dielní boli  Mgr.art. Katarína Mišíková Hitzingerová ArtD., Mgr.art. Silvia Svákusová, Mgr. Jana Bánayová.  

„Šťastné duše, čo sa s odvahou a energiou púšťajú do diela, ku ktorému ich povzbudzuje Boh, no sú kedykoľvek pripravené vzdať sa ho, keď spoznajú, že Boh to tak chce. Bože môj, aké len robíme obchádzky, kým sa vrátime domov, ak nás nik nevedie.“/František Saleský/

Dúfam, že sa účastníkom tvorivých dielní podarilo naplniť ich očakávania a aj takouto formou prispeli k svojmu zdokonaleniu sa v umeleckom prednese. Recitátori z nášho okresu sa už niekoľko rokov zúčastňujú krajských a celoslovenských recitačných súťaží a to s veľkým úspechom. Práve preto účasť na takýchto podujatiach má zmysel.

INŠPIRATÍVNY SEMINÁR PRE HONŤANOV

Situácia regiónu Hont je v rôznych oblastiach výrazne ovplyvnená svojou nevýhodnou geografickou a tým i ekonomicko- sociálnou polohou. Rozdeľuje sa do siedmych okresov a dvoch samosprávnych krajov, čím sa oslabuje lokálpatriotizmus a vzájomná spolupráca medzi ľuďmi vo vybranom regióne. Okrem toho vplyvom dnešnej doby a nastoleného systému, kde sa mladí ľudia musia sťahovať za prácou, dochádza k degradácii pôvodnej kultúry a kvalitného folklóru v regióne. Z toho dôvodu sa Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Matica slovenská a Obec Hrušov rozhodli pripraviť Inšpiratívny seminár pre Honťanov, ale aj pre okolité regióny. Bol zameraný na uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry a určený pre obecné samosprávy, kultúrnych pracovníkov, organizátorov podujatí, vedúcich folklórnych kolektívov, ako aj všeobecne pre záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru. Cieľ podujatia, vzbudiť u ľudí väčší záujem o vlastnú kultúru a poukázať na to, že v dnešnej dobe sa ju ešte oplatí uchovávať, skúmať a pracovať s ňou, sa naplnil. Zásluhu na tom mali lektori, inšpiratívne osobnosti z oblasti folkloristiky a etnológie, ktorí sa na seminári venovali vybraným okruhom.

V kultúrnom dome v Hrušove sa v piatok 11.9.2020 a sobotu 12.9.2020 stretli zástupcovia oslovených subjektov z Hontu, aby si vymenili skúsenosti, získali informácie, poučili sa na príkladoch iných. Po privítaní organizátormi tému Samosprávny kraj a jeho aktivity v tradičnej kultúre otvoril podpredseda VÚC Banskobystrického kraja  Roman Malatinec, známy folklorista a zástanca ľudových tradícií. O možnostiach podpory v oblasti TĽK prítomných oboznámil zástupca Fondu na podporu umenia – Andrej Kotlárik, ktorý sa podrobne venoval problematike pre tvorbe, realizácii a vyúčtovaní projektov. Miestne a lokálne národopisné expozície z Hontu prezentovali prevádzkovatelia objektov z Lišova a z Hrušova.

Sobotný program bol tiež bohatý a začal ho riaditeľ Hontiansko-ipeľského osvetového strediska, Cyril Páriš a folklorista Juraj Matiaš s témou Možnosti metodickej a inej pomoci osvetového strediska v oblasti tradičnej kultúry, práca s kolektívom, organizácia podujatí. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru má na starosti i digitalizáciu objektov, jej zálohovanie, uverejňovanie v rôznych formách. O prostriedkoch, spôsoboch a možnostiach oboznámil Vldimír Kyseľ, iniciátor a bývalý riaditeľ tejto inštitúcie. Spracovanie materiálov, možnosti rekonštrukcie odevných súčiastok, údržba, starostlivosť a iné na ľudový odev zamerané poznatky priblížila Monika Zapletalová. Spôsoby a výstupy z etnografického výskumu a ich knižné spracovanie (na príklade publikácií obce Hrušov) prezentovali autori publikácií. Predseda Krajskej rady MS Ján Brloš, ktorý seminár viedol, hovoril o úlohách a možnostiach  Matice slovenskej vo folklórnom hnutí. Veronika Kotradyová z Fakulty architektúry a dizajnu, STU v Bratislave predstavila projekt Identita SK – kreatívne stratégie práce s regionálnou identitou, ktorý je zameraný na využitie tradičných prvkov v súčasnom dizajne. V záverečnej diskusii sa prítomní dotkli niektorých závažných problémov týkajúcich sa udržania a prezentácie prvkov tradičnej kultúry, najmä vydania prezentačného CD nosiča výberu piesní z Hontu, prípravy publikácie o tradíciách regiónu a pod. Prítomní hovorili aj o  reštruktualizácií dramaturgie festivalu Hontianska paráda, najväčšom prezentačnom podujatí hontianskeho folklóru. Všetci sa zhodli, že dôležitá je spolupráca subjektov pri príprave a realizácii podujatí a aktivít, ktoré sa venujú ľudovej architektúre, zvykosloviu, odevu, remeslám, gastronómii a iným súčastiam takej dôležitej zložky života ako je ľudová kultúra. Následné ohlasy účastníkov svedčili o potrebe a opodstatnenosti podobných aktivít i do budúcnosti.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

smart
smart

FOTOZRAZ

Digitálne za autentickou krásou zanikajúceho

http://www.h-ios.sk/wp-content/fotozraz-tmava-verzia.png