BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s regionálnymi osvetovými strediskami BBSK a obcami Vinica a Dolné Plachtince zorganizovali  v dňoch 1. – 2. 12. 2012 tvorivú dielňu : Hajovke – hajovke,  pre vedúcich folklórnych skupín BBSK. Tvorivá dielňa sa uskutočnila  v reštaurácii Nimród vo Vinici a v Kultúrnom Dome  v Dolných Plachtinciach. Súčasťou takejto tvorivej dielne býva aj program folklórnych skupín z nášho regiónu. Tento rok bola zameraná na obrady spojené s príchodom dieťaťa na svet, zvyky a obyčaje na krstinách a ženské tance. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Lektori tvorivej dielne boli : PhDr. Andrea Jágerová –metodička pre folklór z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene, Mgr. Mária Matiašová – absolventka katedry  etnológie a etnomuzikológie na UKF  v Nitre, Juraj Matiaš – vedúci FSk Bažalička Plachtince – Príbelce.

V sobotu 1. Decembra sa zišli vedúci ale aj členovia folklórnych kolektívov z Banskobystrického kraja,  v reštaurácii Nimród vo Vinici, ktorá už býva stabilným a spoľahlivým zariadením kde HIOS organizuje takéto školenia.

Prvú prednášku na tému Obrady spojené s príchodom dieťaťa na svet si pripravila PhDr. Andrea Jágerová z Podpolianskeho osvetového strediska.

Po obede o 14.00 nasledovala druhá prednáška „Zvyky a obyčaje na krstinách“, prednášala Mgr. Mária Matiašová vyštudovaná etnologička z Veľkého Krtíša. Účastníci sa počas prednášok aktívne zapájali a dopĺňali odborný výklad svojim vlastnými skúsenosťami a postrehmi k danej téme. O 16.00 všetci nastúpili na pristavený autobus a vybrali sa do Dolných Plachtiniec kde o 17.00 začal kultúrny program vybraných folklórnych kolektívov pod názvom Hajovke-Hajovke, taktiež zameraný na uspávanky a  zvyky pri narodení detí v minulosti. V bohatom programe vystúpili tieto kolektívy: Folklórna skupina Čierťaž z Nemeckej, Folklórna skupina Geľovianka zo Sebechlieb, Folklórna skupina Bažalička z Plachtiniec-Príbeliec, Spevácka skupina Folklórneho súboru Marína zo Zvolena a Ženská spevácka skupina z Hrušova. Po programe si účastníci školenia a aj účinkujúci pochutnali na vynikajúcej kapustnici, ktorú pripravil obecný úrad v Dolných Plachtinciach.

Na druhý deň v nedeľu pokračovala tvorivá dielňa v reštaurácii Nimród  vo Vinici rozborom programu Hajovke-Hajovke, ktorý zanechal veľmi dobrý dojem na všetkých zúčastnených. Potom nasledovala prednáška Juraja Matiaša vedúceho fsk Bažalička – Ženské tance aj s praktickým nácvikom a ukážkami ženských tancov, kolies, chorovodov. Po obede nasledoval záver podujatia, kde sa všetci  zhodli, že organizácia takto zameraných školení a podujatí má aj do budúcna veľký význam pre zachovávanie a prezentovanie tradičnej ľudovej kultúry nášho kraja, poďakovali sa organizátorom,  rozlúčili sa a popriali si mnoho síl a chuti do ďalšej tvorivej práce vo folklórnom hnutí.