V rámci Madáčovských dní – festivalu literatúry, tanca a hudby, sme organizovali v spolupráci s obecným úradom v Dolnej Strehovej a Evanjelickou cirkvou a.v. aj okresnú prehliadku speváckych zborov a cirkevných spevokolov – CHRÁMOVÁ PIESEŇ 2009. Prehliadka sa uskutočnila 2. októbra 2009 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole v Dolnej Strehovej. Zúčastnili sa jej spevácke zbory a cirkevné spevokoly z okresu Veľký Krtíš: Ženský spevácky zbor NÁDEJ z Veľkého Krtíša /ziadovateľom je Evanjelický cirkevný úrad vo Veľkom Krtíši/, Zbor KRISTA KRÁĽA /pôsobí pri Rímsko-katolíckom farskom úrade vo Veľkom Krtíši/ a Zbor SZEDERA FABIANA z Čeboviec a Neniniec.

pozri fotky /okresná prehliadka/

Všetky účinkujúce spevácky zbory boli odporučené na Krajskú prehliadku speváckych zborov a cirkevných spevokolov Chrámová pieseň 2009, ktorá sa uskutočnila 7. novembra 2009 o 13.00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole sv. Antona v Modrom Kameni.

pozri fotky /krajská prehliadka/

Súťažnú prehliadku podfarbenú Malým prelúdiom J. S. Bacha v podaní organistu Mgr. Tomáša Škabana, slávnostne otvorila B. Paučová, pracovníčka HIOS vo Veľkom Krtíši.

Priebeh festivalu pozorne sledovala a na záver v rozborovom seminári hodnotila odborná porota v zložení:

– prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. Katedra hudobnej výchovy UMB Banská Bystrica

– Doc. Darina Turňová, dirigent a hudobný pedagóg – AU  Banská Bystrica

– Mgr. Erika Žigová, metodik pre hudobné žánre – POS Zvolen.

Festival sledovalo cca 200 divákov a zúčastnilo sa ho 6 speváckych zborov:

– Chrámový zbor Magnificat – Lutila

– Spevácky zbor pri ZUŠ v Revúcej

– Spevácky zbor Evanjelického gymnázia – Tisovec

– Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho – Zvolen

– Chrámový zbor Apoštola Pavla – Brezno

– Chrámový zbor Campana – Breznička

Hosťom  prehliadky bol organista Mgr. Tomáš Škraban

Na záver podujatia sa pre vedúcich, dirigentov a hlasových pedagógov uskutočnil rozborový seminár, kde  odborná porota vyhodnotila jednotlivé vystúpenia speváckych zborov.

V Zlatom pásme s postupom na celoslovenskú prehliadku sa umiestnili:

Chrámový spevácky zbor Campana z Brezničky, Spevácky zbor učiteľov pri ZUŠ v Revúcej a  Chrámový zbor Magnificat – Lutila.

Strieborné pásmo porota udelila: Speváckemu  zboru  EGT VOICE z Evanjelického gymnázia v Tisovci a Chrámovému zboru Apoštola Pavla z Brezna.

V Bronzovom pásme sa umiestnil Spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho – Zvolen

Porota skonštatovala, že festival bol príkladným podujatím s vysokou odbornou a dramaturgickou úrovňou speváckych zborov, ktorá sa od vlaňajšieho ročníka značne zvýšila.