Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou
a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku, ktorej
vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. V tomto roku prebieha 52.
ročník a Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, kultúrna inštitúcia
Banskobystrického samosprávneho kraja, ako organizátor regionálneho kola, vyzýva
neprofesionálnych fotografov nášho okresu zapojiť sa do súťaže.

Súťaží sa v týchto kategóriách:
I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: samostatné fotografie
B. kategória: diptych3
II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: samostatné fotografie
B. kategória: diptych3
III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: samostatné fotografie
B. kategória: diptych3
Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály
D. kategória: experiment
Odporúčanou (nie povinnou) témou 52. ročníka je TELO.


Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo
pôsobenia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného
osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.


Na stránke nájdete okrem prihlasovacieho formuláru aj návod, ako postupovať pri prihlasovaní,
propozície a podmienky súťaže. V prípade nejasností vám určite radi pomôžeme, kontaktujte nás
(metodik M.Sitár, osvetasitar@gmail.com/0950 479 878).


Online prihlasovanie do nášho kola (AMFO – Banskobystrický kraj – okres V.Krtíš) je otvorené od
01.01. do 09.02.2024. Prihlásené fotografie je potrebné nahrať do systému a vytlačené (formát
30X40 cm / 30X30 cm) doručiť na adresu: Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Nám.
A.H.Škultétyho 5, Veľký Krtíš do termínu uzávierky regionálneho kola (09.02.2024).


V nasledujúcich dňoch zasadne odborná porota, prebehne vyhodnotenie súťaže, slávnostné
vyhlásenie výsledkov a ocenenie autorov postupujúcich prác. Pre účastníkov bude pripravený aj
rozborový seminár, kde porota zdôvodní svoje rozhodnutia, vyzdvihne pozitíva a pomôže dobre
mienenou radou, konštruktívnou kritikou a usmernením tvorivého snaženia účastníkov.