Sociálna prevencia je problematika, ktorá sa týka nás všetkých a je formou investície do budúcnosti v zmysle predchádzania potenciálnych problémov v rámci spolunažívania a kvality nášho života v budúcnosti. Snažíme sa vychovávať a informovať o nástrahách dnešnej doby všetkých bez vekových obmedzení, prioritne však mládež. Formou interaktívnych besied a seminárov pre študentov, pedagógov i širokú verejnosť preventívne bojujeme proti patologickým javom v spoločnosti a vzdelávame v oblastiach enviromentálnej výchovy, regionálnej histórie a tradičných hodnôt našich predkov.