Divadelné révy

Divadelné révy je okresná súťažná postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých. Prezentujú sa tu výsledky práce amatérskeho činoherného divadla hraného deťmi a dospelými. Vzájomná súťaživosť dáva priestor rozvíjať talent a nadanie divadelníkov. Prezentuje detské kolektívy, ochotnícke súbory a jednotlivcov okresu v oblasti divadla. Dáva priestor k inscenovaniu pôvodnej súčasnej i klasickej dramatickej tvorby. Vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia divadelných súborov.

Divadelný dišpuťák

Hlavnou úlohou vzdelávacej aktivity Divadelný Dišpuťák je oživovať divadelné tradície v Banskobystrickom kraji, podnietiť nové formy činnosti v divadelných súboroch detí a mladých a nadviazať na dlhoročnú tradíciu (tzv. Pódium mladých umelcov). Jeho cieľom je edukácia, vzájomná výmena skúseností, získanie nových vedomostí, beseda o význame divadelného umenia. Pri zostavovaní programu vychádzame z potrieb mladých divadelníkov, vedúcich súborov, pedagógov, pracujúcich s tvorivou dramatikou v BBSK aj mimo neho a detského/mládežníckeho diváka. Aktivitou je  vytvorený priestor na vzdelávanie, výmenu skúseností a riešenie problémov, s ktorými sa detskí a mládežnícki divadelníci a diváci v BBSK aj mimo neho stretávajú.

Divadelné dišputy

Zámerom  ochotníckeho festivalu Divadelné dišputy je rozvíjať záujem o ochotnícke divadlo v okrese Veľký Krtíš pre súčasnú generáciu, pokračovať v oživovaní divadelných tradícií, podnietiť nové formy činnosti a nadviazať na dlhoročnú tradíciu ochotníckeho divadla v okrese. Cieľom je prezentovať ochotnícku divadelnú tvorbu, vytvoriť: možnosť vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností v oblasti ochotníckej umeleckej tvorby; priestor pre inovatívne „dišputy“ (besedy) o potrebe, smerovaní divadla a najvýraznejších osobnostiach dramatickej tvorby v našom okrese. Program pozostáva z predstavení ochotníckych divadelných súborov zo Slovenska ale aj zo zahraničia (Srbsko, Česko, Maďarsko) a inovatívnej formy diskusie.

Herec v javiskovom priestore

Workshop je zameraný na herecký pohyb v javiskovom priestore a herecké etudy. Zámerom podujatia je pomôcť hlbšie preniknúť do problematiky dramatickej tvorby tak, aby ju mohli  študenti následne prezentovať. Cieľovými skupinami sú študenti základných umeleckých škôl z okresu Veľký Krtíš.

Analýza dramatického textu

Workshop je zameraný na výber textu, dramaturgickú úpravu textu, používanie pauzy a prízvuku v texte a tvorbu krátkeho inscenačného tvaru. Školenie je učené pedagógom, žiakom a študentom ZŠ, SOŠ, OA a Gymnázia z okresu Veľký Krtíš. Pedagógom, žiakom a študentom má pomôcť hlbšie preniknúť do problematiky umeleckého prednesu, vedieť upraviť  text /poézia, próza/ tak, aby ho mohli žiaci a študenti prezentovať.  Školenie je určené tiež ako príprava na recitačné súťaže.

Arttime

Multižánrové kultúrno- spoločenské podujatie.