HAH

Multižánrový festival zameraný na humor, satiru a gagy. Hlavným zámerom je predstavenie účinkujúcich amatérov širokej verejnosti. Súčasťou festivalu sú vystúpenia divadelníkov, hudobníkov, kabaretné vystúpenia, stand-up, či súťažná projekcia amatérskych filmov. Festival je určený širokej diváckej verejnosti, amatérskym umelcom a fanúšikom humornej tvorby. Sprievodným podujatím je súťažná prezentácia krátkych humorných filmov, kde o víťazovi rozhoduje divácka anketa v spolupráci s odbornou porotou. Víťazné filmy sú ocenené ” zlatou, striebornou a bronzovou rúrou”. Udeľuje sa aj cena starostu obce Dolná Strehová, špeciálna cena “Ivankin jazýček” venovaná na pamiatku zakladateľky festivalu Mgr. Ivany Leškovej a tiež cena “Rúra rúr”. Súčasťou podujatia je aj rozborový seminár hodnotiaci amatérske snímky.

AMFO

AMFO je regionálne kolo celoštátnej postupovej  súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. Súčasťou podujatia je aj online prezentácia prihlásených fotografií na webe. Hlavným cieľom podujatia je verejná prezentácia najnovšej fotografickej tvorby amatérskych fotografov, popularizovanie fotografie ako významného výrazového prostriedku a  obohatenie kultúrno-spoločenského života obyvateľov mesta Veľký Krtíš. Porotou vyhodnotené a vybrané práce budú mať možnosť postupu na krajské kolo súťaže.

Cineama

Cineama je regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby. Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokumentárny film a publicistika, hraný film, animovaný film, experiment a videoklip. Zmyslom súťaže je vyhľadávanie a podpora talentov, budovanie komunity a priestoru na rozvoj umeleckej tvorivosti, technickej zdatnosti a mediálnej gramotnosti detí, mládeže i dospelých z celého Slovenska.

Výtvarné spektrum

Výtvarné spektrum je okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Amatérskym výtvarníkom poskytuje priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. Výtvarné spektrum ako vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty.

Tvorím kade chodím

Tvorím kade chodím je filmársky workshop pre mladých, ktorý je zameraný na získanie nových zručností a skúseností pri tvorbe krátkeho hraného klipu. Deti a mládež sa pod vedením lektorov aktívne zapájajú do procesu tvorby scenára až k jeho finalizácii. Podujatie je určené mládeži ako aj študentom a mladým záujemcom o filmovú tvorbu. Jeho úlohou je zapojiť ich do tvorivej činnosti, podporiť záujem o film a zvládnutie filmárskych postupov. Výstupom z tvorivej dielne sú krátke autorské snímky a reklamy na zadanú tému.

Hontiansky ornament

Hontiansky ornament je výtvarný workshop, ktorého cieľom je predstaviť mladej generácii kultúrne dedičstvo predkov – hontiansky ornament, jeho estetickú a symbolickú hodnotu, dobový technologický postup pri jeho aplikácii a hľadanie spôsobov jeho zachovania a uplatnenia v modernom svete. Podujatie prebieha v priestoroch tradičného sedliackeho dvora v obci Dolné Strháre. Pre registrovaných účastníkov sú pripravené: dielňa cínovania, textilná dielňa a grafická dielňa, kde sa pod dohľadom odborných lektorov budú môcť danej problematike venovať. Výstupmi workshopu sú účastníkmi zhotovené umelecké reprodukcie ľudového ornamentu z oblasti Hontu na nimi zvolený materiál.

Fotozraz

Fotozraz je workshop pre neprofesionálnych fotografov okresu Veľký Krtíš a okolia. Je zameraný na osvojenie si základov teórie, zdokonaľovanie techniky a nadobúdanie nových praktických skúseností v oblasti fotografie. Účastníci pod vedením lektora pracujú na zadanej téme, konzultujú počas spoločnej projekcie výsledky práce a následne pripravovaná výstava predstaví výsledky ich snaženia aj širšej diváckej verejnosti. Cieľom je ponúknuť miestnym fotografom teoretické vedomosti a priestor na ich praktické využitie. Podujatie prebieha v priestoroch tradičného sedliackeho dvora v obci Dolné Strháre.

Kubániho plenér

Kubániho plenér je workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov okresu Veľký Krtíš a  okolia. Podujatie je zamerané na praktické zvládnutie klasickej techniky krajinomaľby v plenéri pod odborným vedením lektora. Miesto podujatia, obec Dolné Strháre, je rodiskom známeho maliara regiónu Ľudovíta Kubániho, na ktorého výtvarné tradície sa workshop snaží nadviazať. Cieľom je ponúknuť miestnym výtvarníkom teoretické vedomosti a priestor na ich praktické využitie. Zároveň môžu spoznávať výtvarné tradície a históriu regiónu.