Krajská prehliadka speváckych zborov Banskobystrického samosprávneho kraja

Termín: 18.10.2008
Miesto: Rímsko-katolícky kostol sv. Antona Modrý Kameň.
Hlavný organizátor: BBSK- Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš.
Spoluorganizátor: Rímsko-katolícky farský úrad Modrý Kameň
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou dotáciou z grantového systému MK SR

Krajská prehliadka speváckych zborov a cirkevných spevokolov Chrámová pieseň bola súťažným festivalom. Dávala priestor na tvorivé stretnutie, výmenu skúseností a porovnávanie dramaturgie speváckych zborov.

Za zvukov organu, pán farár ICLic. Pavel Repko privítal hostí a zúčastnené spevácke zbory v kostole sv. Antona a tým aj zároveň otvoril súťažný festival Chrámovej piesne 2008. Po jeho privítaní prevzala slovo moderátorka festivalu p. Mgr. Lenka Stanková.

Priebeh festivalu pozorne sledovala a na záver v rozborovom seminári hodnotila odborná porota v zložení:

– prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. vedúci Katedry hudobnej výchovy UMB Banská Bystrica
– Mgr.art. Peter Bibza, dirigent speváckeho zboru Hron Banská Bystrica
– Mgr. Erika Žigová, metodik pre hudobné žánre – Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

Festival sledovalo cca 150 divákov a zúčastnilo sa ho 6 speváckych zborov (147) účinkujúcich

– Dievčenský spevácky zbor – Senohrad
– Chrámový zbor Campana – Breznička
– Zbor Evanjelického gymnázia – Tisovec
– Spevácky zbor učiteľov pri ZUŠ – Revúca
– Spevácky zbor Szedera Fábiána – Čebovce
– Hosťom prehliadky bol Univerzitný spevácky zbor Mladosť pri PF UMB – Banská Bystrica.

Na záver podujatia sa pre vedúcich speváckych zborov, dirigentov a hlasových pedagógov uskutočnil rozborový seminár, kde odborná porota vyhodnotila jednotlivé vystúpenia speváckych zborov.

Zlaté pásmo s pochvalou odbornej poroty a s postupom na Celoslovenskú prehliadku Chrámovej piesne získal Spevácky zbor Szedera Fábiána z Čeboviec. Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku získal Chrámový spevácky zbor Campana z Brezničky a Spevácky zbor EGT VOICE z Evanjelického gymnázia v Tisovci. Strieborné pásmo bolo udelené Speváckemu zboru učiteľov pri ZUŠ v Revúcej. V Bronzovom pásme sa umiestnil Dievčenský spevácky zbor zo Senohradu.

Odborná porota skonštatovala, že festival splnil svoj cieľ. Bol príkladným podujatím s vysokou odbornou a dramaturgickou úrovňou speváckych zborov.

Leave a Comment