Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov a študentov tvorivé dielne PREHOVOR A BUĎ, ktoré boli zamerané na umelecký prednes. Podujatie bolo dvojdňové. Už 25.6.2019 sa naši nadaní recitátori mohli presvedčiť o tom, že umelecký prednes a jeho tvorba má mnoho podôb. Dňa 18.9.2019 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi rád, že účasť našich recitátorov bola vysoká. Odbornými lektormi tvorivých dielní boli  Mgr.art. Barbora Špániková ArtD., Mgr.art. Gabriela Janková, Mgr.art. Katarína Mišíková Hitzingerová ArtD., Mgr.art. Silvia Svákusová, Mgr.art. Kristína Šťastná.  

„Šťastné duše, čo sa s odvahou a energiou púšťajú do diela, ku ktorému ich povzbudzuje Boh, no sú kedykoľvek pripravené vzdať sa ho, keď spoznajú, že Boh to tak chce. Bože môj, aké len robíme obchádzky, kým sa vrátime domov, ak nás nik nevedie.“/František Saleský/

Dúfam, že sa účastníkom tvorivých dielní podarilo naplniť ich očakávania a aj takouto formou prispeli k svojmu zdokonaleniu sa v umeleckom prednese. Recitátori z nášho okresu sa už niekoľko rokov zúčastňujú krajských a celoslovenských recitačných súťaží a to s veľkým úspechom. Práve preto účasť na takýchto podujatiach má zmysel.

Touto formou sa chcem poďakovať všetkým riaditeľkám/riaditeľom ZŠ, ZUŠ nášho okresu, ktorý umožnili účasť svojim žiakom na tvorivých dielňach Prehovor a Buď.