V dňoch 29. – 30. mája 2023 sa v Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutočnila vzdelávacia aktivita pod názvom DIVADELNÝ DIŠPUŤÁK.

Zámerom tejto vzdelávacej aktivity pre deti a mládež bola snaha oživovať divadelné tradície v Banskobystrickom regióne, podnietiť inovatívnu prácu s mladým publikom, rozvíjať kritické myslenie a nadviazať na dlhoročnú tradíciu, ktorá vytvárala priestor v oblasti dramatickej tvorivosti /tzv. Pódium mladých umelcov/.

Aktivita pozostávala z prezentácie divadelnej tvorby detí a mládeže, tvorivých dielní, ktoré boli zamerané na všetky zložky inscenačnej tvorby divadelného predstavenia t.j. dramaturgickú, režijnú, hereckú, pohybovú, scénografickú, hudobnú. Témami tvorivých dielní boli základné postupy inscenačnej tvorby divadla detí a mladých, pedagogický prístup zameraný na motiváciu tvorcu v tvorivej dramatike. Súčasťou  bola inovatívna forma besedy s účinkujúcimi/publikom „Divadlo v nás!“ zaoberajúca sa potrebou a významom divadelnej tvorby v dnešnej „digitálnej a extrémizmom obklopenej“ dobe.  Za hodnotné divadelné predstavenie v podaní Potulného dividla J+T z Medzibrodu ako aj za cenné rady v oblasti dramatickej tvorby ďakujeme Tomášovi Pohorelcovi a Jurajovi Haviarovi,

VZDELÁVACIU AKTIVITU Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA.