Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši usporiadalo pre žiakov, študentov a pedagógov slovenského jazyka a literatúry tvorivé dielne SILA SLOVA, ktoré boli zamerané na umenie rétoriky. Podujatie bolo dvojdňové. 18. a 19.11. 2019 sa účastníci dielní mohli presvedčiť o tom, že rétorika má mnoho podôb. Dňa 18.9.2019 sa konalo druhé stretnutie milovníkov slova a som veľmi rád, že účasť našich „rečníkov“ bola vysoká. Odbornými lektormi tvorivých dielní boli  Mgr.art. Barbora Špániková ArtD., PhDr. Marcel Olšiak PhD., Mgr.art. Silvia Svákusová.  

Dúfam, že sa účastníkom tvorivých dielní podarilo naplniť ich očakávania a aj takouto formou prispeli k svojmu zdokonaleniu sa v umení ovládania slova. Tvorivé dielne v rétorike sa v našom okrese konali po prvýkrát a záujem bol veľký.

Touto formou sa chcem poďakovať všetkým riaditeľkám/riaditeľom ZŠ, ZUŠ nášho okresu, ktorí umožnili účasť svojim žiakom, študentom a pedagógom na tvorivých dielňach Sila Slova.