17. apríla 2013 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska a Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši stretli recitátori z celého okresu na 22. ročníku regionálnej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých – Škultétyho Zornička, ktorá patrí k celoštátnemu podujatiu už 59. ročníka Hviezdoslavov  Kubín.

Hlavným usporiadateľom tohto podujatia  bolo BBSK- Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši a spoluorganizátormi Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši a Matica slovenská. Tento rok sa do súťaže zapojili základné školy z Veľkého Krtíša, Modrého Kameňa, Dolných Plachtiniec, Bušiniec,  Čeboviec, Hrušova, Želoviec, Dolnej Strehovej, základné umelecké školy z Veľkého Krtíša a Modrého Kameňa , stredné školy reprezentovala Obchodná akadémia z Modrého Kameňa a Stredná odborná škola z Veľkého Krtíša.

V kategórii poézia sa predstavilo 19 súťažiacich a v kategórii próza 26 súťažiacich. Prednes poézie hodnotila: Mgr. Jarmila Siváková, Mgr. Mária Hroncová a Mgr. Jana Bányaiová.  Porota pre prednes prózy pracovala v zložení: Mgr. Milada Bollyosová, Paedr. Jana Krajčiová a Mgr. Eva Šoóšová.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

Poézia: I. veková kategória – Lenka Kladivíková ( ZŠ, Nám. A.H.Škultétyho V. Krtíš)  II. veková kategória  – Martin Bražina (ZUŠ M.Kameň), III. veková kategória – Regina Matejová (ZUŠ  V. Krtíš), IV. veková kategória  – Martina Kováčová (SOŠ V.Krtíš)

Próza: I. veková kategória – Dorota Turoňová (ZUŠ V.Krtíš), II. veková kategória  – Laura Kladivíková (ZŠ, A.H. Škultétyho), V. Krtíš, III. veková kategória  – Gabriela Benyiovicsová (ZUŠ V.Krtíš) a IV. veková kategória  – Adam Marenišťák ZUŠ M.Kameň). Knižné odmeny víťazom venovala Matica slovenská.

Po vyhlásení výsledkov sa uskutočnil odborný seminár a inštruktáž pre pedagógov, ktorých žiaci boli nominovaní do krajského kola súťaže. Krajská súťaž Sládkovičova Radvaň sa uskutoční 9. mája 2013 v Banskej Bystrici.

Poďakovanie patrí Hontiansko-novohradskej knižnici a Mestskému kultúrnemu stredisku vo Veľkom Krtíši za dobrú spoluprácu, čím prispeli k dôstojnému priebehu tohtoročnej okresnej prehliadky. Víťazom gratulujeme a želáme im šťastie v ďalších kolách súťaže.